Portal
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW
31.10.2014 Straż Miejska
grafika

 

 

Zgodnie z uchwałą nr XXIX/560/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią właściciele zwierząt mają następujące obowiązki:

 

1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe,
w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je
na terenie swojej nieruchomości, uniemożliwiając wydostanie się zwierzęcia poza jej teren stosując odpowiednie zabezpieczenia.

 

3. Właściciele nieruchomości posiadający zwierzęta domowe, w szczególności psy, mogące powodować zagrożenie dla ludzi, powinni umieszczać w widocznym miejscu tabliczki zawierające stosowne ostrzeżenie.

 

4. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

 

- właściciele lub opiekunowie psa zobowiązani są do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich, bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny –
na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,

 

- właściciele psów korzystający z komunikacji zbiorowej zobowiązani są do trzymania psa
na smyczy i w kagańcu, bez względu na rasę i wielkość psa oraz do zachowania innych wymogów ustalonych przez przewoźnika,

 

- zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem,

 

5. Zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub
nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz,

 

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

 

 

 

Opłata od posiadanego psa

 

 

 

Ponadto każdy właściciel psa zobowiązany jest do uiszczenia opłaty od posiadania psa. Ustawa
o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia z opłaty:

 

  • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności,
  • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych -z tytułu posiadania jednego psa,
  • osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania psa asystującego, osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe -z tytułu posiadania jednego psa,
  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

 

Rada Miejska w Nakle nad Notecią zwolniła z opłat od posiadanego psa:

 

  • właściciela domu jednorodzinnego położonego na terenie miasta i gminy,
  • osoby, które adoptują bezdomne psy od Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią.

 

 

 

Szczepienia psów

 

 

 

Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.

  

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT